tisk (1K)

Na základě uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem poskytujeme závodní preventivní péči pro zaměstnance. Každý zaměstnavatel (fyzické i právnické osoby) má zákonnou povinnost zajistit pro své zaměstnance lékařské pracoviště závodní preventivní péče - praktického lékaře (§ 40 zákona č.20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu, v platném znění).
Cílem závodní preventivní péče je zabránění poškození zdraví zaměstnanců vlivem práce, udržování zdravotní způsobilosti k práci a lékařský dohled nad úrovní pracovních podmínek.
Smluvní zdravotnická zařízení jsou zaměstnavatelům odborným partnerem při zajišťování povinností při ochraně zdraví zaměstnanců (mezinárodní úmluva ILO č.161, vyhl.145/1988 Sb.)

Dle stávající právní úpravy i platného Vzdělávacího programu MZ ČR v oboru všeobecné praktické lékařství jsou praktičtí lékaři pro dospělé (všeobecní praktičtí lékaři) plně kompetentní k poskytování závodní preventivní péče. Žádná změna právních předpisů, která by umožnila zpochybnit tuto kompetenci nenastala.

Upozornění Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP pro zaměstnavatele a zveřejnění seznamu lékařů vhodných pro poskytování ZPP nemají žádné zákonné opodstatnění.

Součástí závodní preventivní péče je : 

·    posuzování zdravotní způsobilosti k práci, preventivní

   prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní),

   preventivní opatření, 

Podle § 9 odst.2 Zákona o péči o zdraví lidu je závodní preventivní péče vyloučena ze svobodné volby lékaře. Zaměstnanci jsou povinni účastnit se preventivní závodní péče u smluvního lékaře. Závodní preventivní péče nenahrazuje léčebně preventivní péči u Vašeho praktického lékaře, kde můžete být dále registrováni. Výsledky preventivních prohlídek sdělíme Vašemu praktickému lékaři, který v případě abnormálních výsledků zajistí ev.další následné odborné vyšetření a léčbu.

Závodní preventivní péče nadstandardní :
vyšetření zaměstnanců i mimo naši ordinaci (na pracovišti - výrazná úspora času pro zaměstnance i zaměstnavatele).

Závodní preventivní péči hradí smluvnímu lékaři zaměstnavatel.
Výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance od jeho praktického lékaře hradí též zaměstnavatel.

Povinnost poskytnout informace (obvykle výpis ze zdr. dokumentace) svého pacienta závodnímu lékaři je zakotvena např. v zákoně č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v § 21, odst.3. Tento výkon není hrazen z veřejného zdravotního pojištění - viz § 15, odst.9, zákona č.48/1997 Sb.
"Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce." Jelikož tento výpis je nutný pro zajištění ochrany zdraví při práci dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který uvádí v § 42 : "Náklady spojené se zajišťováním ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona hradí zaměstnavatel, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak", je zřejmé, že náklady má nést zaměstnavatel.

závodní preventivní péče

obrazek

Poslední aktualizace: 27.04.2022 v 11:44